Obchodní podmínky | Erkado.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní https://dvere-erkado.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností:

DOOR HOLDING EUROPE s.r.o., se sídlem U Továren 260/25, Praha 15 - Hostivař, 102 00

IČ: 27909590
DIČ: CZ27909590

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125808
adresa pro doručování: DOOR HOLDING EUROPE s.r.o., Průběžná 1548/90, Praha 10, 100 00

telefonní číslo: 800 111 999
kontaktní e-mail: info@erkado.cz

jako prodávajícím
a vámi jako kupujícím.


Reklamační řád Formulář oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce, a pokud je součástí objednávky služba spojená s objednaným zboží (např. montáž zboží, demontáž aj.), zavazujeme se tuto službu provést v místě dodání zboží. Vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu (nebo jenom „cenu“), včetně nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedenou v objednávce. Cena za poskytnuté služby se odvíjí od ceníku služeb a může být účtována dodatečně vedle ceny za objednané zboží, avšak pouze po vašem odsouhlasení naší cenové nabídky za tyto služby.

V případě objednání služeb se zavazujeme poskytnout vám službu, a to dohodnutým způsobem. Vy se zavazujete zajistit připravenost prostoru k poskytnutí služby, vyvinout veškerou potřebnou součinnost a převzít výsledek poskytnuté služby.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1 Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Jejím předmětem může být například i poskytnutí služby (např. zaměření nebo montáže dodaného zboží aj.). Píše-li se v těchto obchodních podmínkách o zboží, použijí se tato ustanovení přiměřeně i na poskytnutí služeb, nevyplívají-li z těchto obchodních podmínek pro služby jiná pravidla.

1.2 Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a ustanovení těchto obchodních podmínek upravující práva spotřebitelů.

1.3 Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jste-li spotřebitelem máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
 • právo ze záruky na zboží, jejíž podmínky a uplatnění se řídí Reklamačním řádem pro maloobchod;
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 9.3 těchto obchodních podmínek).

1.4 Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • Těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti.
 • Reklamačním řádem pro maloobchod, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží.
 • Zásadami ochrany osobních údajů , které upravují ochranu vašich osobních údajů.
 • Podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy.
 • Objednávkou a jejím přijetím z naší strany.

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pokud jste spotřebitelem.

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


2. KUPNÍ SMLOUVA.

2.1 Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2 Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží, provedení zboží, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy, vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační) a případné objednání služby. Pokud nejste spotřebitel jste povinni uvést své identifikační číslo.
Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Objednat“ bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.
V případech, kdy je nutné uhradit zálohu v souladu s čl. 3.4. těchto obchodních podmínek vás před přijetím objednávky informujeme o povinnosti uhradit tuto zálohu.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3 Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Není-li nutné uhradit zálohu kupní ceny, je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve).
V případě, kdy je nutné uhradit zálohu kupní ceny v souladu s čl. 3.4. těchto obchodních podmínek je kupní smlouva uzavřena uhrazením zálohy.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4 Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5 Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.
Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.6 V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.7 Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Pokud jste spotřebitelem celá smlouva vám bude zaslána e mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.8 Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

2.9 Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.


3. PLATEBNÍ PODMÍNKY.

3.1 Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 • platbu za zboží doručovaného mimo Evropskou unii je možné hradit v měně EURO, pokud k tomu dá prodávající svůj souhlas;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
 • Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 („Banka“).
  Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny Zboží Zákazníkem a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží tak, že Banka poskytne Zákazníkovi pro tento účel na základě Smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet Obchodníka.
  V případě, že Zákazník využije službu PlatímPak nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou, je Zákazník povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny Zboží a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
  Zákazník uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
  Zákazník bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz.

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2 Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do 14 dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. nebo ve lhůtě uvedené ve faktuře k úhradě ceny nebo zálohy ceny. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3 V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

3.4 Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek zboží, které má být teprve vyrobeno. Požadována záloha činí zpravidla 10 % z ceny zboží, není-li individuálně sjednána jiná výše. K úhradě zálohy kupní ceny vám vystavíme zálohovou fakturu.
V případě zvolené platby předem jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním a před poskytnutím služby (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

3.5 Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb?

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb jsme povinni vystavit vám účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám zároveň udělujete souhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

3.6 Co když se dostanete do prodlení s úhradou kupní ceny?

Pokud nejste spotřebitelem můžeme po vás v případě nedodržení splatnosti dle těchto obchodních podmínek požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody, která nám vznikla, tím není dotčen.

3.7 Jaké jsou podmínky pro podnikatele a právnické osoby?

Pro podnikatele a právnické osoby platí, že u objednávek včetně montážních prací musí být celá kupní cena uhrazena ke dni montáže bankovním převodem na náš účet (musí být připsána den předem) nebo v hotovosti na jedné z našich poboček (den předem).


4. DODACÍ PODMÍNKY.

4.1 Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

4.2 Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.
V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje. Cena za poskytnuté služby se odvíjí od ceníku služeb a může být po účtována dodatečně vedle ceny za objednané zboží, avšak pouze po vašem odsouhlasení naší cenové nabídky za tyto služby.

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.3 Kdy vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.
Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě). O přesném datu vás budeme informovat.
Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.
Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

4.4 Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.
Pokud nejste spotřebitelem jste povinni porušení nebo jiné závady obalu oznámit přepravci a o závadách sepsat s přepravcem protokol. Není-li o těchto závadách sepsán tento protokol, ztrácíte nároky plynoucí z porušeného obalu zboží. Neprodleně po převzetí zboží jste povinni rovněž zkontrolovat zboží, zejména jste povinni zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu jste povinni jej oznámit bez zbytečného odkladu. Zjištěné závady jste povinni vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci nám zaslat spolu s oznámením závady.
Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5 Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním na základě ceníku přepravce.
V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady je 7,- Kč za 1 ks nad 10 kg za každý den trvání uskladnění.
Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

4.6 Jak postupovat při poskytování služeb?

V případě objednání služeb se se zavazujete zajistit připravenost prostoru k poskytnutí služby, vyvinout veškerou potřebnou součinnost a převzít výsledek poskytnuté služby.

4.7 Jaké jsou podmínky pro podnikatele a právnické osoby?

Dodání zboží včetně montáže pro podnikatele a právnické osoby je podmíněno platbou 100 % ceny před započetím prací.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY U SPOTŘEBITELŮ.

5.1 Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (kromě bodu 5.3); je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.
Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2 Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

5.3 Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Souhlasem s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek berete na vědomí;
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
- u produktů, které mají dostupnost více než 2 týdny - jsou vyráběny na zakázku na základě konkrétní objednávky v eshopu - nelze odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní. Každý požadavek na vrácení těchto produktů bude posouzen na základě prodejnosti daného zboží dle jeho konfigurace (rozměr, norma, povrch, atd.). Na skladové zboží lze odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.

5.4 Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu (Sklad: U Továren 260/25, Praha 15 - Hostivař, 102 00, Česko). Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (jako např.: okna a dveře, stavební pouzdra apod.). Kupující má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5 Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.
Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme:

 • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
 • způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6 Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

5.7 Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do 7 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY U PODNIKATELŮ A PRÁVNICKÝH OSOB.

6.1 Kdy můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit, jsme-li v prodlení s dodáním zboží déle než 12 týdnu od sjednaného dne dodání.
Nejste oprávněni odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.2 Kdy můžeme od smlouvy odstoupit my?

Do doby převzetí zboží jsme oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vám vrátíme kupní cenu, která již byla zaplacena, a to bezhotovostně na účet sdělený pro tento účel nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nesdělíte žádný do 7 dnů od odstoupeni).
Od smlouvy jsme oprávnění odstoupit zejména, jste-li v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň máme v tomto případě nárok na smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny zboží.

6.3 Jak lze odstoupit od smlouvy?

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

7.2. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.3. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a pokud jste spotřebitelem také § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro maloobchod. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

Reklamační řád


8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ.

8.1 Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

8.2 Odpovědnost a užívání webového rozhraní.

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


9. NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB.

Návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Nabídka“) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webový portál. Prodávající se zavazuje sdělit Kupujícímu v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ.

Zveřejněné spotřebitelské recenze Zboží pochází od Spotřebitelů, kteří Zboží nebo Službu skutečně použili nebo si je zakoupili. Prodávající umožnuje vkládání Spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení Zboží nebo Služby, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

10.1 Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

10.2 Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 10.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

10.3 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4 Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 01. 2024


Všeobecné obchodní podmínky (PDF)